Trombosi venosa anal: malalties conseqüents

A continuació es detallen les malalties o complicacions més importants a les quals pot contribuir la trombosi venosa anal:

boca, esòfag (tub d'alimentació), estómaci intestins (K00-K67; K90-K93).