Ash: Efectes i efectes secundaris

S'ha demostrat que els iridoides i les cumarines aïllades de cendra inhibeixen la formació de diversos mediadors de reaccions inflamatòries (prostaglandines, leucotriens). Aquesta inhibició podria explicar els efectes antiinflamatoris i analgèsics de les fulles i l'escorça.

L' laxant efecte de mannà es deu a la manitol conté: el que actua osmòticament sucre augmenta el aigua contingut a la femta.

Cendra: sense efectes secundaris

Actualment, no es coneixen efectes secundaris ni interaccions amb altres remeis o contraindicacions per prendre cendra fulles.