Òrgan d'equilibri (aparell vestibular): com funciona

Quin és l’òrgan de l’equilibri?

El sentit de l'equilibri prové de la interacció de l'òrgan de l'equilibri de l'oïda interna amb els ulls i del processament central de la informació al cervell.

L'òrgan de l'equilibri (oïda) consta de dos sistemes diferents:

  • El sistema estàtic respon al moviment lineal i la gravetat.
  • El sistema arquejat registra els moviments rotatoris.

Sistema estàtic

La funció de l'òrgan macular

Com que els cristalls de calci tenen una gravetat específica més alta que l'endolimfa, segueixen la gravetat i, quan ens posem dret i mantenim el cap dret, empenyen els cilis sensorials de la màcula de l'utricle, que són horitzontals. Estiren els pèls sensorials de la màcula del sàcul, que són verticals. Això crea la sensació d'una posició corporal recta i regular: la sensació de l'equilibri (oïda).

Aquests canvis d'estat es transmeten al sistema nerviós central, que després corregeix l'estat de tensió (to) dels músculs esquelètics d'una manera adequada com a reflex. L'objectiu és sempre la postura vertical del cos, que ha d'evitar caigudes.

Arcs

Adaptació als diferents canvis de posició

El treball de l'òrgan de l'equilibri –l'orientació permanent en l'espai tridimensional– és molt important per poder adaptar-se ràpidament als canvis de postura corporal. La interacció dels dos sistemes de l'òrgan vestibular (amb cinc extrems sensorials cadascun: els dos òrgans maculars i les tres arcades) permet determinar amb molta precisió la posició i els moviments del cap.

Quins problemes pot causar l'òrgan de l'equilibri?

El símptoma més comú dels trastorns de l'òrgan de l'equilibri és el mareig associat al nistagme (tremolor ocular).

Quan un sistema de l'òrgan vestibular es posa malalt (inflamació, tumor, malaltia de Meniere, etc.) o falla sobtadament, hi ha una preponderància de la informació del costat saludable. Les conseqüències són nistagme vestibular (tremolor ocular) i vertigen vestibular.

En els viatges o el mal de mar, des de l'òrgan de l'equilibri arriba al cervell informació diferent sobre la posició del cos, provocant marejos i nàusees.