Tasques del còlon durant la digestió | Tasques del còlon

Tasques del còlon durant la digestió Tot i que gairebé no s’absorbeixen nutrients a l’intestí gros, a excepció dels àcids grassos de cadena curta, que també s’absorbeixen a l’intestí prim, l’intestí gros és tanmateix important. En primer lloc, juga un paper decisiu en el manteniment del nostre equilibri hídric. L'intestí gros absorbeix ... Tasques del còlon durant la digestió | Tasques del còlon

Anus (anus) | Tasques del còlon

Anus (anus) El tancament de l'anus evita que les femtes o els gasos s'escapin involuntàriament de l'intestí. Això requereix diversos mecanismes: Tasques Esfínter anal intern (Sphincter ani internus): aquest esfínter consta de músculs llisos i, per tant, no es pot controlar intencionadament. l'esfínter anal extern (Sphincter ani externus): aquest esfínter, que consisteix en estries transversals ... Anus (anus) | Tasques del còlon