Myristate d'Isopropil

Productes

El miristat d'isopropil es troba com a excipient en productes farmacèutics, principalment en formes de dosificació semisòlides com cremes gelsi en preparats líquids.

Estructura i propietats

Miristat d’isopropil (C17H34O2, Mr = 270.5 g / mol) conté 1-metiletil tetradecanoat juntament amb quantitats variables d'altres èsters isopropílics d'àcids grassos. Existeix com a líquid clar, incolor i greixós i és immiscible amb aigua. El miristat isopropílic és el ester d 'àcid mirístic amb isopropanol.

Efectes

El miristat d’isopropil té pell propietats de condicionament i penetració que milloren.

Camps d'aplicació

Com a excipient per pell productes de cura, com a dissolvent i potenciador de la penetració.