Defensor del pacient

Ajuda no burocràtica

Les tasques dels defensors dels pacients són múltiples:

  • Per exemple, reben elogis i queixes dels pacients,
  • respondre preguntes (per exemple, sobre els drets d'un pacient) i
  • intentar mediar entre pacients i personal hospitalari quan sorgeixen problemes.
  • Els pacients també poden fer suggeriments i propostes de millora al defensor del pacient. Aleshores, el defensor del pacient els remet als departaments corresponents.

Confidencialitat

Accessibilitat